Reklamačný poriadok
  Reklamačný
  poriadok   

  REB
  - REAL PARTNERS, s.r.o.

   Obchodný register Okresného súdu
  Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 40916/B, IČO: 36366226, DIČ: 2022194746, IČ
  DPH: SK2022194746 podľa §4,  sídlo: Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, Slovenská republika.

  Konateľ: Ing. Martin Ilavský

     1.     Spoločnosťou sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území
  Slovenskej republiky, zapísaná v obchodnom registri, pri
  predmete činnosti: sprostredkovanie
  predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).  2.    
  Klientom sa rozumie
  akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje svoje služby
  na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti.  3.    
  Ak klient usúdi, že
  služby poskytované príslušnou spoločnosťou sú nevyhovujúce alebo bude mať k
  vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu /
  výhrady (ďalej len „reklamácia/reklamácie“):  a)    
  poštou na adrese:
  REB -
  REAL PARTNERS, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, Slovenská
  republika  b)   
  osobne
  na adrese: REB - REAL PARTNERS,
  s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, Slovenská republika  c)    
  elektronicky na
  adrese: ilavsky@reb.sk  d)    telefonicky
  na čísle  0911 834 835  e)    
  spoločnosť a klient sa v prípade
  telefonického kontaktu dojednajú na ďalšom postupe ohľadne podania a spísania
  reklamácie, postupu pri jej riešení atď.     4.    
  Spoločnosť spíše s
  klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol
  v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva
  aj klient podávajúci reklamáciu.  5.    
  Klient je povinný
  uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať
  určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré
  namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä
  predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje
  vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva,
  ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr
  meniť bez súhlasu spoločnosti.  6.    
  Spoločnosť klientovi
  podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.  7.    
  Spoločnosť preskúma
  opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.  8.    
  Klient je povinný spoločnosti
  poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.  9.    
  Vybavenie reklamácie
  sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je
  možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby,
  klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa
  uplatnenia reklamácie.  10. 
  Pokiaľ spoločnosť uzná
  reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na
  reklamovanú službu alebo iné plnenie.  11. 
  Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie
  žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa
  spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi
  klientovi.  12. 
  Na základe zistení
  učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť dôsledky, stanovuje
  metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných
  ďalších reklamácií.  13. 
  Ostatné právne vzťahy
  medzi spoločnosťou a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom,
  sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi spoločnosťou
  a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov
  platných na území SR, a to v tomto poradí.  14. 
  Spoločnosť je
  oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych
  predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského
  prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo
  minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo
  dopĺňať.  15. 
  Spoločnosť určí
  zverejnením alebo vo svojich prevádzkach alebo na svojej internetovej stránke
  aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať
  čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci –
  napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom,
  vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.  16.  Spoločnosť spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 18/2018
  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov. Spracúvanie osobných údajov je
  zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych
  základov  a)    
  dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich
  osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,  b)   
  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie
  zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia
  pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,  c)    
  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa
  osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
  viazaná,  d)   
  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu
  života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,  e)    
  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie
  úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
  prevádzkovateľovi, alebo  f)    
  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel
  oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad
  týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si
  ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ
  sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení
  ich úloh.  17.  Právny
  základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e)
  musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej
  zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať
  účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam
  spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov.
  Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného
  systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon
  ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných
  osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno
  poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.  18.  Ak
  spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje
  získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom
  predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na
  iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem
  iného musí zohľadniť  a)    
  akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné
  údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných
  údajov,  b)   
  okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä
  okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,  c)    
  povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú
  osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa
  uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17,  d)   
  možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania
  osobných údajov pre dotknutú osobu a  e)    
  existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať
  šifrovanie alebo pseudonymizáciu.  19. 
  Tento reklamačný
  poriadok nadobúda účinnosť 10.12.2018           .............................................................  REB - REAL PARTNERS, s.r.o.  Ing. Martin Ilavský  (konateľ)                       Reklamačný
  formulár        Dátum podania
  reklamácie: .........................................................................................................  Údaje
  o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje: ............................................................  Typ transakcie,
  ktorá bola zrealizovaná:  □ predaj □
  prenájom □ kúpa  Špecifikácia
  nehnuteľnosti:
  .........................................................................................................     Údaje o osobe,
  ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email): .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     Vecný obsah
  reklamácie (vyplňuje osoba, ktorá podáva reklamáciu). Špecifikujte tiež pochybenie
  v konaní makléra alebo samotnej realitnej kancelárie.  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................        V.......,
  dňa:............................                                 ......................................................................                                                                                            
  Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu:           Vyjadrenie k
  reklamácii spoločnosťou:  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  Reklamácia bola uznaná za
  oprávnenú: □ áno □ nie  Odôvodnenie: 
  ..............................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  Spôsob vybavenia reklamácie:
  .....................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................        V.......,
  dňa:............................                                 .............................................................  REB - REAL
  PARTNERS, s.r.o.  Ing. Martin Ilavský  (konateľ)     ___________________________________________________________________________  S vybavením
  reklamácie (*hodiace sa označte krížikom): □ súhlasím □ nesúhlasím              V.......,
  dňa:............................                                
  ......................................................................                                                                                      Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu